Vedtægter 20. marts 2023.

Vedtægter
§  1. Navn og bopæl.
Foreningens navn er Danish-International-Humanitarian Aid (DIHA). CVR. nr. 32693636. 

Foreningen bygger på det kirkelige fundament, og har hjemsted Finderupvej 27 B Herborg 6920 Videbæk.

§  2. Formål.
Foreningens formål er at støtte døgninstitutioner, hospitaler og skoler herunder udviklingshjælp ud fra princippet " hjælp til selvhjælp " i 3. verdens lande.
Dette gøres ved:
a. Samarbejde med frivillige og upolitiske partnere og medlemmer.  
b. Samarbejde med andre Nødhjælpsorganisationer om støtte til projekter i tredjelande.
c. Samarbejde med lokale Nødhjælpsorganisationer om nødhjælps og udviklingsprojekter.
d. Støtte uddannelse af personale på døgninstitutioner, hospitaler og erhvervsliv i 3. verdens lande.
e. Støtte oplysnings arbejdet i Danmark om 3. verdens landes problemer.

f. Samarbejde med NGO-er i 3. verdens lande.

§ 3. 
Ledelse.
Foreningen ledes af formanden. Han/hun arbejder ud fra de retningslinjer, der vedtages på generalforsamlingen og udmøntes af bestyrelsen.

§ 4.  Bestyrelse:
Bestyrelsen består af min. 7 personer, der vælges på generalforsamling for en 2 årig periode.
På valg er et lige antal i lige år, og et ulige antal i ulige år.
Ægtefæller må ikke være i bestyrelsen på samme tid.
Bestyrelsen lægger foreningens overordnede retningslinjer ud fra generalforsamlingens beslutninger.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Indkaldelse sker via mail eller brev med dagsorden, min. 14 dage før afholdelse, dog ikke i juni, juli eller august. 


§ 5.  Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes senest i maj måned.
Alle beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dog undtagen vedtægtsændringer og opløsning.
Alle der har været medlem i 8 dage har stemmeret.
Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel via mail eller brev, til medlemmer samt opslag i foreningens

lokaler.
 1. Velkomst.
 2. Valg af dirigent og referent.  

 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Fremlæggelse (ved formanden)af foreningens  

     årsberetning, og godkendelse af samme.

 5. Fremlæggelse(ved kassereren) af revideret regnskab 

     og godkendelse af samme. 

 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og

     revisor.          
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt
10. Næste generalforsamling.

§ 6. Ekstra ordinær generalforsamling.
Ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes såfremt min. 1/4 af medlemmerne eller1/3 af bestyrelsen ønsker dette.

§ 7.  Økonomi.
Foreningen drives ved hjælp af medlemmernes kontingenter samt private og offentlige tilskud.

Overskud fra aktiviteterne bruges til støtte til projekter i tredielande, til fordel for de svageste grupper der.
 Der foretages en assisterende opgørelse af regnskabet af en registreret revisor.  

§ 8. 
Tegningsret.
Foreningen tegnes af formanden og kasseren i forening. Der kan meddeles prokura.

Ved køb, salg og pantsætning skal hele bestyrelsen være medunderskrivere af dokumenterne.

§ 9. 
Foreningens aktiver.
Det enkelte medlem har ikke råderet over foreningens formue, lige som foreningens medlemmer ikke hæfter personligt for foreningens event. gæld.


§ 10. 
Vedtægtsændring.
Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling, med varsling senest 14 før, og hvor mindst 2/3 af de tilstedeværende myndige medlemmer stemmer herfor.


§ 11. Stk. 1. Hvis der er forslag om foreningens opløsning hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for eller hvis det viser sig umuligt at vælge en ny bestyrelse indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling inden for fire måneder med valg af ny bestyrelse eller foreningens nedlæggelse som obligatorisk punkt på dagsordenen. Hvis 2/3 dele af fremmødte endnu engang stemmer for foreningens nedlæggelse eller der stadig ikke kan findes en bestyrelse opløses foreningen.

 

 Stk. 2. Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til en eller flere organisationer, som arbejder med et beslægtet formål som Dansk international Nødhjælp, og som har et almen velgørende eller på anden måde almennyttigt formål, og som har hjemsted i Danmark.

§12.

Således redigeret og vedtaget på generalforsamling 
20. marts 2023.

Nyeste kommentarer

08.10 | 03:16

Toată aprecierea și stima pentru întreaga activitate !

03.04 | 15:34

Hvis jeg skulle tale om historien om Dansk Nødhjælps hjælp...

25.03 | 17:53

Vil gerne være medlem Mvh Mette Allerslev

04.07 | 16:58

Tak for en fantastisk tur med det storslåede fælleskab. Tusind tak for de...